ЛЕВОСИН

Зображення завантаження мобільного додатку Ліки Контроль
Всі інструкції в кишені.
Завантажуйте Ліки Контроль
безкоштовно

Перегляньте наш каталог ліків, в якому 100% зареєстрованих лікарських засобів в Україні!

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату

ЛЕВОСИН

(Levosin )

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 г мазі містить хлорамфенікол 10 мг, сульфадиметоксин 40 мг, метилурацил  40 мг, тримекаїн 30 мг;

допоміжні речовини:поліетиленгліколь 400, поліетиленгліколь 1500.

Лікарська форма Мазь.

Мазь білого з жовтуватим відтінком кольору.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка».

61010, Україна, м. Харків, вул. Гордієнківська, 1.

Фармакотерапевтична група

Антибіотики у комбінації з хіміотерапевтичними засобами.

Код АТС  D06С.

Левосин – комбінований препарат, чинить антимікробну, протизапальну (дегідратуючу), некролітичну та болезаспокійливу дію. Активний щодо грампозитивних та грамнегативних мікроорганізмів, а також анаеробів. Водорозчинна основа мазі – поліетиленгліколь – посилює та пролонгує її антибактеріальну дію. Мазь легко проникає глибоко у тканини, не пошкоджуючи біологічних мембран, транспортуючи зв’язані з поліетиленгліколем хлорамфенікол та сульфадиметоксин. Мазь проявляє сильні дегідратуючі властивості, завдяки чому сприяє зменшенню перифокального набряку та очищенню рани від гнійно-некротичного вмісту. Препарат не чинить кумулятивної та місцевоподразнювальної дії.

Показання для застосування.

Гнійні рани (у тому числі інфіковані змішаною мікрофлорою) у першій (гнійно-некротичній) фазі ранового процесу.

Протипоказання.

Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів препарату, псоріаз, екзема, грибкові ураження шкіри.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Застосування препарату може призвести до сенсибілізації шкіри, що супроводжується розвитком реакції підвищеної чутливості при подальшому застосуванні цього препарату зовнішньо або у вигляді лікарських форм системної дії. При наявності гнійних або некротичних мас антибактеріальна дія препарату зберігається. При тривалому (довше 1 місяця) застосуванні препарату необхідно здійснювати контроль стану периферичної крові. Не допускати потрапляння мазі в очі, на слизові оболонки.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Клінічний досвід застосування у період вагітності або годування груддю обмежений, тому застосування мазі можливе, якщо очікувана користь для матері, на думку лікаря, переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Даних щодо безпеки застосування препарату дітям немає. Препарат не застосовувати дітям.

Спосіб застосування та дози.

Застосовувати місцево. Маззю покрити стерильні серветки, якими пухко наповнити рану після її стандартної обробки (механічне видалення некротичних тканин, промивання розчином перекису водню). Можливе введення препарату у гнійні порожнини через катетер (дренажну трубку) за допомогою шприца. У цих випадках препарат спочатку підігріти до 35-36 оС. Перев’язки робити кожного дня до повного очищення рани.

Передозування.

Зовнішнє застосування препарату у рекомендованих дозах не спричиняє передозування. При тривалому та частому застосуванні мазі можлива поява та посилення описаних побічних реакцій. При появі побічних ефектів слід припинити застосування мазі та звернутися до лікаря. Подальше лікування симптоматичне.

Побічні ефекти.

При застосуванні препарату можливий розвиток алергічних реакцій, у тому числі шкірні висипання, свербіж, дерматит, печіння,  гіперемія, ангіоневротичний набряк, кропив’янка. У цьому разі застосування мазі слід припинити та звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Небажане одночасне застосування з препаратами, що пригнічують кровотворення (сульфаніламіди, цитостатики, похідні піразоліну).

Термін придатності.2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.

Мазь по 40 г №1 у тубах. По одній тубі у пачці з картону.

Категорія відпуску.

Без рецепта.

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

ЛЕВОСИН

(Levosin)

Состав лекарственного средства:

действующие вещества: 1  г мази содержит  хлорамфеникол 10  мг,  сульфадиметоксин 40 мг, метилурацил 40 мг, тримекаин 30 мг;

вспомогательные вещества: полиэтиленгликоль 400, полиэтиленгликоль 1500.

Лекарственная форма. Мазь.

Мазь белого с желтоватым оттенком цвета.

Название и местонахождение производителя.

ПАО «Химфармзавод «Красная звезда».

61010, Украина, г. Харьков, ул. Гордиенковская, 1.

Фармакотерапевтическая  группа. Антибиотики в комбинации с химиотерапевтическими средствами. Код АТС  D06С.

Левосин – комбинированный препарат, оказывает антимикробное, противовоспалительное (дегидратирующее), некролитическое и болеутоляющее действие. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, а также анаэробов. Водорастворимая основа мази – полиэтиленгликоль – усиливает и пролонгирует ее антибактериальное действие. Мазь легко проникает глубоко в ткани, не повреждая биологических мембран, транспортируя связанные с полиэтиленгликолем хлорамфеникол и сульфадиметоксин. Мазь проявляет сильные дегидратирующие свойства, благодаря чему способствует уменьшению перифокального отека и очищению раны от гнойно-некротического содержимого. Препарат не оказывает кумулятивного и местнораздражающего действия.

Показания к применению.

Гнойные раны (в том числе инфицированные смешанной микрофлорой) в первой (гнойно-некротической) фазе раневого процесса.

Противопоказания.

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата, псориаз, экзема, грибковые поражения кожи.

Надлежащие меры безопасности при применении.

Применение препарата может привести к сенсибилизации кожи, сопровождающейся развитием реакции повышенной чувствительности при дальнейшем применении этого препарата наружно или в виде лекарственных форм системного действия. При наличии гнойных или некротических масс антибактериальное действие препарата сохраняется. При длительном (более 1 месяца) применении препарата необходимо осуществлять контроль состояния периферической крови. Не допускать попадания мази в глаза, на слизистые оболочки.

Особые предостережения.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Клинический опыт применения в период беременности или кормления грудью ограничен, поэтому применение мази возможно, если ожидаемая польза для матери, по мнению врача, превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Не влияет.

Дети.

Данных о безопасности применения препарата детям нет. Препарат не применять детям.

Способ применения и дозы.

Применять местно. Мазью покрыть стерильные салфетки, которыми рыхло наполнить рану после ее стандартной обработки (механическое удаление некротических тканей, промывание раствором перекиси водорода). Возможно введение препарата в гнойные полости через катетер (дренажную трубку)  с  помощью  шприца.  В  этих  случаях  препарат сначала подогреть до   35-36 оС. Перевязки делать каждый день до полного очищения раны.

Передозировка.

Наружное применение препарата в рекомендуемых дозах не вызывает передозировки. При длительном и частом применении мази возможно появление и усиление описанных побочных реакций. При появлении побочных эффектов следует прекратить применение мази и обратиться к врачу. Дальнейшее лечение симптоматическое.


Побочные эффекты.

При применении препарата возможно развитие аллергических реакций, в том числе кожные высыпания, зуд, дерматит, жжение, гиперемия, ангионевротический отек, крапивница. В этом случае применение мази следует прекратить и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

Нежелательно одновременное применение с препаратами, угнетающими кроветворение (сульфаниламиды, цитостатики, производные пиразолина).

Срок годности. 2 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения.

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 оС.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка.

Мазь по 40 г №1 в тубах.По одной тубе в пачке из картона.

Категория отпуска.

Без рецепта.